SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK PLYNU WEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 72 odst. 1 a § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) a podle § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi

OBCHODNÍK:

P & M true family, s.r.o. I Sídlo: Kolbenova 607/20, Praha 9 – Vysočany, 190 00, I tel: +420 233 555 123 I obchodující pod značkou 123ušetři.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239410 I IČ: 03877094 I DIČ: CZ03877094
Číslo účtu / numerický kód banky: 27123123 / 2010 Fio Banka, a.s I Jednatel: Jaroslava Pomaresová


ZÁKAZNÍK:

Titul:   Jméno:   Příjmení:   Datum narození:
Trvalá adresa: PSČ:   Telefon:
Doručovací adresa: PSČ:   Email:
Číslo bankovního účtu:   Zálohové platby budu hradit: převodem   prostřednictvím SIPO:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Obchodník se touto smlouvou zavazuje zajistit dodávku plynu ve sjednaném množství do odběrného místa Zákazníka (dále jen odběrné místo) a dále za něj zdarma spravovat níže uvedené měřící zařízení (plynoměr) na adrese odběrného místa. Zákazník se zavazuje Obchodníkovi zaplatit cenu za zajištění dodávky plynu dle čl. III. této smlouvy.

Specifikace odběrného místa

Adresa odběrného místa:   PSČ:  
EIC kód: Číslo plynoměru: Roční spotřeba: MWh
Charakter odběru:   Vaření   Ohřev   Topení             Jste vlastníkem této nemovitosti?: Ano   Ne  

Stávající dodavatel plynu:    Stávající smlouva na dobu:
Zákazník již ukončil stávající smlouvu: Ano   Ne  
Požaduji ukončení stávající smlouvy: Ano   Ne     ke dni:

II. TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu NEURČITOU a lze ji vypovědět bez udání důvodu.
 2. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
 3. Zákazník má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že Obchodník neplní či neoprávněně změní smluvené podmínky této smlouvy. Odstoupením tato smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení.

III. CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY PLYNU

 1. Cena za zajištění dodávky plynu je stanovena zpětně dle ceníku Obchodníka platného v době podpisu této smlouvy (dále jen ceník), na základě skutečné spotřeby v odběrném místě Zákazníka. Ceník tvoří nedílnou součást této smlouvy
 2. Cena za zajištění dodávky plynu je uvedena v ceníku jako Cena Kč/MWh a obsahuje všechny položky spojené s dodávkou plynu Zákazníkovi, jako jsou: státem regulované poplatky za služby Operátora trhu (OTE), poplatky za distribuci plynu, komoditní složku ceny a DPH.
 3. K úpravě ceny plynu může dojít v případě, že:
  1. se Smluvní strany dohodnou na snížení ceny za dodávku plynu formou individuálních slev;
  2. Energetický Regulační Úřad (ERÚ) vydá nové cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu;
  3. provozovatel distribuční sítě v odběrném místě Zákazníka změní cenu za distribuci zemního plynu.
 4. Upravená výše ceny za zajištění dodávky plynu dle bodu 3 tohoto článku bude Zákazníkovi sdělena písemně na doručovací adresu/e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (dále jen adresa) dle volby Zákazníka.

IV. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Smluvní strany si sjednávají, že úhrada ceny za zajištění dodávky plynu bude probíhat bezhotovostně převodem na bankovní účet Obchodníka formou JEDENÁCTI MĚSÍČNÍCH ZÁLOH stanovených v této smlouvě (dále jen zálohy). Na základě přijatých záloh a skutečné spotřeby zemního plynu za předcházející zúčtovací období v odběrném místě Zákazníka Obchodník vystaví Zákazníkovi vyúčtování, které Zákazníkovi zašle na adresu (dále jen „vyúčtování“).
 2. Cena za zajištění dodávek plynu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby ve správné výši a pod správným variabilním symbolem na bankovní účet Obchodníka uvedený v této smlouvě.
 3. V případě vzniku přeplatku bude tento přeplatek Zákazníkovi poukázán na jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 14 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování. Po dohodě se Zákazníkem může být přeplatek použit na úhradu záloh v následujícím zúčtovacím období.
 4. Je-li zákazník v prodlení s platbou za zajištění dodávek plynu déle než 42 kalendářních dnů od data splatnosti, vystavuje se nebezpečí přerušení dodávek plynu dle článku V. této smlouvy.

V. PODMÍNKY DODÁVEK PLYNU

 1. Obchodník je povinen zajistit dodávku sjednaného množství plynu v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy do odběrného místa Zákazníka. Dodávka je splněna přechodem sjednaného množství plynu přes měřidlo (plynoměr) do místa spotřeby Zákazníka.
 2. Přerušení dodávek plynu se řídí energetickým zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Obchodník je v souladu s energetickým zákonem oprávněn přerušit dodávku plynu Zákazníkovi z důvodu neoprávněného odběru. Zákazník bere na vědomí, že neoprávněným odběrem se podle energetického zákona rozumí především odběr při neplnění platebních povinností.

VI. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Zjistí-li Zákazník chybu nebo omyl při vyúčtování plateb ze Smlouvy, má nárok tuto skutečnost reklamovat. Reklamací se rozumí předání písemné výzvy Obchodníkovi k odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě. Reklamovat lze zejména vyúčtování dodávky plynu, měření dodávky plynu a další.
 2. Reklamace musí obsahovat zejména:
  1. identifikaci Zákazníka, který reklamaci podává;
  2. identifikační údaje reklamované faktury, a jeli reklamováno měření, také číslo místa spotřeby, číslo plynoměru a zjištěné stavy;
  3. výstižný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, včetně případné dokumentace a další rozhodné skutečnosti pro posouzení reklamace;
  4. podpis Zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce.
 3. Reklamace vyúčtování plateb podle Smlouvy musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila.
 4. Další nároky uplatněné po podání reklamace týkající se předmětné reklamace budou považovány za reklamaci novou. Opakovaná reklamace již nemusí být vyřízena ve lhůtách podle příslušných právních předpisů.
 5. Reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na splatnost plateb, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu.
 6. Reklamace se uplatňuje doručením na adresu uvedenou ve Smlouvě.
 7. Smluvní strany sjednávají, že případné spory budou řešit především smírnou cestou. Pokud se jim nepodaří případný spor urovnat tímto způsobem, může se kterýkoli Smluvní strana obrátit na příslušný orgán státní správy, popř. na soud.

VII. SPRÁVA MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

 1. Obchodník je kromě zajištění dodávek plynu dále povinen pro Zákazníka spravovat výše uvedené měřící zařízení (plynoměr) nacházející se na adrese odběrného místa, a to zcela zdarma.
 2. Odběrné místo Zákazníka bude převedeno na Obchodníka, a to od účinnosti smluvního vztahu. Obchodník zahájí správu měřícího zařízení dnem, kdy dojde k zahájení dodávek plynu dle této smlouvy. Obchodník se zavazuje provádět správu s péčí řádného hospodáře a hájit zájmy Zákazníka.
 3. Plnění povinnosti Obchodníka jako správce vyžaduje plnou moc. Zákazník proto s podpisem této smlouvy současně uděluje plnou moc Obchodníkovi, aby jednal za Zákazníka ve všech věcech spojených s přepisem měřícího zařízení odběrného místa na osobu Obchodníka se zajištěním dodávek zemního plynu pro odběrné místo. Obchodník je zejména zplnomocněn k ukončení stávající Smlouvy o dodávce zemního plynu.
 4. Zákazník je povinen neprodleně informovat Obchodníka o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provádění správcovské činnosti měřícího zařízení.
 5. Obchodník neodpovídá za škody vzniklé havarijním stavem měřícího zařízení, které nebylo možno předpokládat, ani jim nebylo možno zabránit. Rovněž tak neručí za škody způsobené živelnými pohromami.
 6. V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k ukončení této smlouvy, je Obchodník povinen k datu zániku této smlouvy bezplatně poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo měřící zařízení bez zbytečného odkladu převedeno zpět na Zákazníka.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem zahájení dodávek plynu do odběrného místa Obchodníkem.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a energetického zákona.
 3. V případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem je místně příslušný vždy soud podle sídla Obchodníka. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo).
 4. Zákazník uděluje Obchodníkovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a to na dobu trvání smluvního vztahu.
 5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá Smluvní strana. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem této smlouvy, kterému zcela porozuměly a který je vyjádřením jejich pravé, svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
 

PLNÁ MOC PLYN


ZMOCNITEL:

Já, níže podepsaný narozen
trvale bytem PSČ:
Adresa odběrného místa: PSČ:
EIC kód: Číslo plynoměru:
Stav měřícího zařízení (m3) ke dni Byt  Rodinný dům  

TÍMTO UDĚLUJI PLNOU MOC ZMOCNĚNCI:

P & M true family, s.r.o.,

IČ: 038 77 094 I Sídlo: Kolbenova 607/20, Praha 9 – Vysočany, 190 00 I tel: +420 233 555 123

aby jednal ve všech věcech spojených s přepisem měřícího zařízení a zajištění dodávek zemního plynu pro odběrné místo zejména pak:

V případě nájemního vztahu k nemovitosti čestně prohlašuji, že majitel nemovitosti souhlasí se zmíněným postupem potřebným ke změnám účastníka trhu s plynem a dodavatele


Kolik je 1 + 4?

(Po odeslání Vám na uvedenou emailovou adresu přijdou potvrzené dokumenty a další potřebné informace.)