SMLOUVA O DODÁVCE PLYNU 100

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 72 odst. 1 a § 50 odst. 1 zákona číslo 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a § 1724 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

OBCHODNÍK:

P & M true family, s.r.o. I Sídlo: Sokolovská 1605/276, Praha 9 Libeň, 190 00, I tel: +420 233 555 123 I obchodující pod značkou 123ušetři.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239410 I IČ: 03877094 I DIČ: CZ03877094
Číslo účtu / numerický kód banky: 27123123 / 2010 Fio Banka, a.s I Jednatel: Jaroslava Pomaresová


ZÁKAZNÍK:

Obchodní společnost:   Zastoupená:   IČ:
Sídlo: PSČ:   Telefon:
Fakturační adresa: PSČ:   Email:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Obchodník se touto smlouvou zavazuje dodávat Zákazníkovi plyn ve sjednaném množství do odběrného místa Zákazníka (dále jen „odběrné místo“). Zákazník se zavazuje Obchodníkovi zaplatit cenu za dodávku plynu dle čl. III. této smlouvy.

Specifikace odběrného místa

Adresa odběrného místa: PSČ:
Distribuční území:
EIC kód: Číslo plynoměru: Roční spotřeba: MWh
Charakter odběru:   Vaření   Ohřev   Topení Technologie            
Stávající dodavatel plynu:      Zákazník ukončil/a stávající smlouvu: Ano   Ne   Ke dni:
Stávající smlouva na dobu: NEURČITOU URČITOU   Závazek do dne:
Výše měsíční zálohy: Převodem z účtu zákazníka: SIPO:

II. TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu NEURČITOU a lze ji vypovědět bez udání důvodu.
 2. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
 3. Zákazník má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že Obchodník neplní či neoprávněně změní smluvené podmínky této smlouvy. Odstoupením tato smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení.

III. CENA ZA DODÁVKU PLYNU

 1. Cena za dodávku plynu je stanovena zpětně dle ceníku Obchodníka platného v době podpisu této smlouvy (dále jen „ceník“), na základě skutečné spotřeby v odběrném místě Zákazníka.
 2. Cena za dodávku plynu je uvedena v ceníku jako Cena Kč/MWh a obsahuje všechny položky spojené s dodávkou plynu Zákazníkovi, jako jsou: státem regulované poplatky za služby Operátora trhu (OTE),poplateky za distribuci plynu, komoditní složku ceny a DPH.
 3. Obchodník tímto Zákazníkovi garantuje, že z ceny uvedené v ceníku jako Cena (Kč/MWh) poskytne slevu ve výši 100,- Kč, slovy: (sto Kč) za každou odebranou MWh. Zákazník má na slevu nárok automaticky a pro její získání nemusí podnikat žádné další kroky. V případě, že Zákazník vypoví tuto smlouvu v prvním kalendářním roce od data účinnosti smlouvy, bude konečná cena za dodávku plynu účtována dle ceníku bez uvedené slevy.
 4. K úpravě ceny plynu může dojít v případě, že:
  1. se Smluvní strany dohodnou na snížení ceny za dodávku plynu formou individuálních slev;
  2. Energetický Regulační Úřad (ERÚ) vydá nové cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu;
  3. provozovatel distribuční sítě v odběrném místě Zákazníka změní cenu za distribuci zemního plynu.
 5. Upravená výše ceny za dodávku plynu dle bodu 4 tohoto článku bude Zákazníkovi sdělena písemně na doručovací adresu/e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (dále jen „adresa“) dle volby Zákazníka.

IV. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny za dodávku plynu bude probíhat bezhotovostně převodem na bankovní účet Obchodníka formou JEDENÁCTI MĚSÍČNÍCH ZÁLOH stanovených v této smlouvě (dále jen „zálohy“). Na základě přijatých záloh a skutečné spotřeby zemného plynu za předcházející zúčtovací období v odběrném místě Zákazníka Obchodník vystaví Zákazníkovi vyúčtování, které Zákazníkovi zašle na adresu (dále jen „vyúčtování“).
 2. Cena za dodávku plynu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby ve správné výši a pod správným variabilním symbolem na bankovní účet obchodníka uvedený v této smlouvě.
 3. V případě vzniku přeplatku bude tento přeplatek Zákazníkovi poukázán na jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 14 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování. Po dohodě se Zákazníkem může být přeplatek použit na úhradu záloh v následujícím zúčtovacím období.
 4. Obchodník nevystavuje písemné upomínky a zavazuje se řešit každé případné prodlení s platbou Zákazníka individuálně. Avšak je-li zákazník v prodlení s platbou za dodávku plynu déle než 42 kalendářních dnů od data splatnosti, vystavuje se nebezpečí přerušení dodávek plynu dle článku V. této smlouvy.

V. PŘERUŠENÍ DODÁVEK PLYNU

 1. Přerušení dodávek plynu se řídí energetickým zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Obchodník je v souladu s energetickým zákonem oprávněn přerušit dodávku plynu Zákazníkovi z důvodu neoprávněného odběru. Zákazník bere na vědomí, že neoprávněným odběrem se podle energetického zákona rozumí především odběr při neplnění platebních povinností.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odběrné místo Zákazníka bude převedeno na Obchodníka a to od účinnosti smluvního vztahu.
 2. Po skončení smluvního vztahu se Obchodník zavazuje poskytnout plnou součinnost vedoucí k přepisu odběrného místa zpět na Zákazníka.
 3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem zahájení dodávek plynu do odběrného místa Obchodníkem.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Zákazník uděluje Obchodníkovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a to na dobu trvání smluvního vztahu.
 6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá Smluvní strana. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem této smlouvy, kterému zcela porozuměly a který je vyjádřením jejich pravé, svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy
 

PLNÁ MOC PLYN


ZMOCNITEL:

Já, níže podepsaný za společnost
se sídlem PSČ:
Adresa odběrného místa: PSČ:
EIC kód: Číslo plynoměru:
Stav plynoměru (m3) ke dni Byt  Rodinný dům  

TÍMTO UDĚLUJI PLNOU MOC ZMOCNĚNCI:

P & M true family, s.r.o.,

IČ: 038 77 094 I Sídlo: Sokolovská 1605/276, Praha 9 Libeň, 190 00 I tel: +420 233 555 123

aby jednal ve všech věcech spojených s přepisem měřícího zařízení a zajištění dodávek zemního plynu pro odběrné místo zejména pak:

V případě nájemního vztahu k nemovitosti čestně prohlašuji, že majitel nemovitosti souhlasí se zmíněným postupem potřebným ke změnám účastníka trhu s plynem a dodavatele


Kolik je 1 + 4?

(Po odeslání Vám na uvedenou emailovou adresu přijdou potvrzené dokumenty a další potřebné informace.)